FAR Institute

ФАБРИКА ЗА АНАЛИЗИ И РЕШЕНИЯ

Лаптопи за деца без родители

Програма Генерация и кампанията „Лаптопи за деца без родители“ се администрират от фондация Фабрика за анализи и решения. След като осъществите дарението ще можете да се върнете при програма Генерация.

Запознайте се с условията за приемане на дарения за нашата организация:


Общи условия за програма за еднократни и месечни дарения на фондация “Фабрика за анализи и решения”

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Фондация “Фабрика за анализи и решения” е неправителствена организация, регистрирана по закона за ЮЛНЦ, чиято мисия е да развива обществено значима дейност за социалното включване на деца и младежи в риск.
1.2. ДАРИТЕЛ е всяко физическо или юридическо лице, което извършва еднократни и фиксирани регулярни дарения всеки месец чрез различни механизми за плащания, наричано ДАРИТЕЛ.
1.3. Методи за дарение са начините за извършване на индивидуални еднократни и месечни дарения, предвидени съгласно настоящите Общи условия.
2. МЕТОДИ ЗА ДАРЕНИЕ
2.1. Онлайн дарения и дарения чрез мобилни устройства.
2.2. Онлайн даренията се извършват на интернет страницата на фондация “Фабрика за анализи и решения” https://far-institute.eu чрез уеб базираните платформи за онлайн разплащания на Paypal и Stripe.
А). ДАРИТЕЛЯТ попълва необходимата информация – две имена, имейл адрес, желана сума. След запознаване и изразяване на съгласие с настоящите Общи условия за програма за еднократни и месечни дарения на фондация “Фабрика за анализи и решения”, ДАРИТЕЛЯТ ще бъде пренасочен към сайта на Paypal или Stripe за извършване на трансакцията.
Б). Еднократните и периодичните дарения се обработват от Paypal или Stripe – технологични компании, които предлагат различни финансови решения за онлайн плащания. Данните за банковата карта, които ДАРИТЕЛЯТ предоставя на сайта на Paypal и Stripe, са криптирани и 100% защитени, тази информация не е достъпна за нашата организация.
В) До два работни дни след извършване на успешна трансакция ДАРИТЕЛЯТ, получава по имейл обобщена информация за уговореното между него и фондация “Фабрика за анализи и решения” във връзка с еднократното или периодичното дарение. Г) След завършване на първото еднократно или периодично дарение в системата на фондация “Фабрика за анализи и решения” се създава профил на ДАРИТЕЛЯ. Достъпът до профила е чрез предоставения от ДАРИТЕЛЯ имейл адрес и парола избрана от него. Информация за всички извършени еднократни дарения, за всички абонаменти за периодични дарения и за всички извършени дарения по съществуващи абонаменти е достъпна по всяко време за ДАРИТЕЛЯ през неговия профил.
Д). ДАРИТЕЛЯТ ще бъде уведомяван по имейл за всяко предстоящо периодично плащане най-малко 2 дни преди датата на изпълнението им или, в случай че това не е възможно, в друг разумен срок. Информация за активните абонаменти и за предстоящите плащания по тях е достъпна по всяко време за ДАРИТЕЛЯ чрез личния му профил на интернет страницата на фондация “Фабрика за анализи и решения”.
Е). ДАРИТЕЛЯТ има право да прекрати своя абонамент за периодично дарение по всяко време, но не по-късно от 5 работни дни преди датата на изпълнението на следващото плащане, като прекрати абонамента си през своя профил в системата на фондация “Фабрика за анализи и решения” или като заяви своето желание по имейл.
3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРЕДСТВАТА
3.1. Финансирането, предоставено за фондация “Фабрика за анализи и решения” се използва за посочената набирателна кампания, както и за обработване на трансферите и за екипът, осъществяващ кампанията.
4. КОМУНИКАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТ
4.1. ДАРИТЕЛЯТ предоставя личните си данни доброволно и разрешава на фондация “Фабрика за анализи и решения” да ги обработва и съхранява във връзка с дейностите по набирателната кампания. При промяна в предоставените данни за кореспонденция и контакт ДАРИТЕЛЯТ ще информира фондация “Фабрика за анализи и решения” своевременно.
4.2. Фондация “Фабрика за анализи и решения” се ангажира да изпраща на ДАРИТЕЛЯ информация за своята дейност, за изразходването на дарените средства минимум 2 пъти в годината по ел. поща на адресите, посочени от Дарителя. Актуална информация за дейността на организацията е достъпна на страницата: https://far-institute.eu
4.3. Фондация “Фабрика за анализи и решения” се ангажира да изпраща на ДАРИТЕЛЯ свидетелство за дарение на база направените през годината дарения до края на месец януари на следващата година.
4.4. ДАРИТЕЛЯТ дава съгласие да получава от фондация “Фабрика за анализи и решения” информация за дейността на организацията по предоставения електронен адрес, посочен от ДАРИТЕЛЯ.
4.5. Съгласно чл. 22., ал. 1., т. 1., буква о) от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, ДАРИТЕЛЯ има право на данъчно облекчение в размер на до 5% от сумата от годишната данъчна основа, за даренията си към фондация “Фабрика за анализи и решения”. За целта, след поискване от негова страна, фондация “Фабрика за анализи и решения” издава на ДАРИТЕЛЯ годишно удостоверение (служебна бележка) за извършените от него и приети от фондация “Фабрика за анализи и решения” дарения през предходната година.
5. КОНТАКТ с фондация “Фабрика за анализи и решения”
5.1. Контакт за връзка с фондация “Фабрика за анализи и решения”: office@far-institute.eu; тел:0888817316
5.2. Адрес за кореспонденция: София 1404, ул. Луи Айер 2, ет. 10, офис 2.
СРОК НА ДЕЙСТВИЕ И ПРЕKРАТЯВАНЕ НА МЕСЕЧНИ ДАРЕНИЯ за фондация “Фабрика за анализи и решения”
6.1. ДАРИТЕЛЯТ се съгласява да дарява месечни дарения за безсрочен период от време или до прекратяване на месечните дарения.
6.2. ДАРИТЕЛЯТ има право да прекрати абонамента си за периодични дарения по всяко време, като прекрати абонамента си чрез личния си профил на интернет страницата на фондация “Фабрика за анализи и решения” или като информира Фондацията по имейл или телефон, посочени в т. 5.1.
6.3. Ако ДАРИТЕЛЯТ преустанови извършването на индивидуални периодични дарения за фондация “Фабрика за анализи и решения”, сумата на вече реализираните дарения не се възстановява.


Регистрирай се за нашия бюлетин

Остани информиран